รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง
ห้องนี้สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูทั้งหล
Home กลับหน้าหลัก สมัครสมาชิก ตั้งคำถามใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ดูสมาชิกทั้งหมด ลืมรหัสผ่าน

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง

   admin
 Posted : 2009-08-12 16:54:42
ลบความคิดเห็น

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 244
 สมาชิกลำดับที่ : 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางพรรณี แฟงมูล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาระดับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการนำไปใช้กับนักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่สำโรง ปีการศึกษา 2550 จำนวน 32 คน และพัฒนาอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2551
จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ หนังสือหนังสือประกอบการเรียน 8 เล่ม คือ
1) เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานใบตอง 2) เรื่อง การประดิษฐ์กรวยขอขมา 3) เรื่อง การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ 4) เรื่อง การประดิษฐ์ถาดใส่ผลไม้ 5) เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีปากชาม
6) เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีประยุกต์ 7) เรื่อง การห่อขนมด้วยใบตอง 8) เรื่อง การประดิษฐ์มาลัยดอกไม้สด และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารฯ 8 แผน แบบทดสอบ
ในหนังสือแต่ละเล่มรวม 80 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25-0.75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30-0.80 และค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.72 - 0.77 และแบบสอบถามนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล และการทดสอบค่า t (แบบกลุ่มไม่อิสระ) พบว่า
1. ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2550
1.1 เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 87.63 สูงกว่า
เกณฑ์ 80 เมื่อพิจารณาแต่ละเล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 8 เล่ม และประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ 2 เล่ม โดยเล่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เล่มที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ์ถาดใส่ผลไม้ รองลงมา คือ เล่มที่ 7 เรื่อง การห่อขนมด้วยใบตอง
1.2 เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี คือ มีค่าเท่ากับ 78.32 สูงกว่าเกณฑ์ 70 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 78.32
1.3 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเฉลี่ยรวมและ
ทั้ง 8 เล่ม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.4 นักเรียน มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบ
การเรียนโดยภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2551
2.1 เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวม เท่ากับ 89.44 สูงกว่า
เกณฑ์ 80 เมื่อพิจารณาแต่ละเล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 7 เล่ม และประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ 1 เล่ม โดยเล่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เล่มที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ์ถาดใส่ผลไม้ รองลงมา คือ เล่มที่ 8 เรื่อง การประดิษฐ์มาลัยดอกไม้สด
2.2 เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก คือ
มีค่า เท่ากับ 81.57 สูงกว่าเกณฑ์ 70 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียน อยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.57
2.3 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเฉลี่ยรวมและ
ทั้ง 8 เล่ม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 นักเรียน มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบ
การเรียนโดยภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด


นางพรรณี แฟงมูล


 

ร้านเอทีคอมอิงค์ รับทำสื่อการสอนCAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning สำหรับครูอาจารย์ราคาไม่แพงแน่นอน งานไวเสร็จเร็วครับ
  IP : (117.47.143.101)
ชื่อสมาชิก admin Mail to admin เบอร์ msn atcomink@hotmail.com เอทีคอมอิงค์
แสดงความคิดเห็น


 สา
 Posted : 2010-03-18 11:13:29   IP : (125.26.199.88)
เพะพะพก

 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

 ลาว
 Posted : 2010-09-11 08:33:09   IP : (222.123.86.126)
คลิ๊กที่ภาพ

55555555555555555555

 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เล่มที่ ... surutchai (0)
 เว็บแนวข้อสอบ กพ อบต เทศบาล ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ วั... koko (0)
 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CI... นางวันทนีย์ จันทร์เพชร (0)
 รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้... นางจุฑาภรณ์ ทองใหม่ (0)
 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพ... นางสำอางค์ ชัยวิชิต (0)
 
 1 

 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น

  ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น
พิมพ์ "สามสี่เก้า"
เป็นเลขอารบิก
 
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


        ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ atcomink@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

PlayCondom.com จำหน่ายถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น กระป๋อง Tenga ชะลอการหลั่ง

ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน