รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง
ห้องนี้สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูทั้งหล
Home กลับหน้าหลัก สมัครสมาชิก ตั้งคำถามใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ดูสมาชิกทั้งหมด ลืมรหัสผ่าน

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง


   admin
 Posted : 2009-08-12 16:54:42
ลบความคิดเห็น

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 244
 สมาชิกลำดับที่ : 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางพรรณี แฟงมูล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาระดับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการนำไปใช้กับนักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่สำโรง ปีการศึกษา 2550 จำนวน 32 คน และพัฒนาอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2551
จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ หนังสือหนังสือประกอบการเรียน 8 เล่ม คือ
1) เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานใบตอง 2) เรื่อง การประดิษฐ์กรวยขอขมา 3) เรื่อง การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ 4) เรื่อง การประดิษฐ์ถาดใส่ผลไม้ 5) เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีปากชาม
6) เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีประยุกต์ 7) เรื่อง การห่อขนมด้วยใบตอง 8) เรื่อง การประดิษฐ์มาลัยดอกไม้สด และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารฯ 8 แผน แบบทดสอบ
ในหนังสือแต่ละเล่มรวม 80 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25-0.75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30-0.80 และค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.72 - 0.77 และแบบสอบถามนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล และการทดสอบค่า t (แบบกลุ่มไม่อิสระ) พบว่า
1. ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2550
1.1 เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 87.63 สูงกว่า
เกณฑ์ 80 เมื่อพิจารณาแต่ละเล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 8 เล่ม และประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ 2 เล่ม โดยเล่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เล่มที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ์ถาดใส่ผลไม้ รองลงมา คือ เล่มที่ 7 เรื่อง การห่อขนมด้วยใบตอง
1.2 เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี คือ มีค่าเท่ากับ 78.32 สูงกว่าเกณฑ์ 70 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 78.32
1.3 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเฉลี่ยรวมและ
ทั้ง 8 เล่ม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.4 นักเรียน มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบ
การเรียนโดยภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2551
2.1 เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวม เท่ากับ 89.44 สูงกว่า
เกณฑ์ 80 เมื่อพิจารณาแต่ละเล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 7 เล่ม และประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ 1 เล่ม โดยเล่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เล่มที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ์ถาดใส่ผลไม้ รองลงมา คือ เล่มที่ 8 เรื่อง การประดิษฐ์มาลัยดอกไม้สด
2.2 เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก คือ
มีค่า เท่ากับ 81.57 สูงกว่าเกณฑ์ 70 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียน อยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.57
2.3 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเฉลี่ยรวมและ
ทั้ง 8 เล่ม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 นักเรียน มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบ
การเรียนโดยภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด


นางพรรณี แฟงมูล


 

ร้านเอทีคอมอิงค์ รับทำสื่อการสอนCAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning สำหรับครูอาจารย์ราคาไม่แพงแน่นอน งานไวเสร็จเร็วครับ
  IP : (117.47.143.101)
ชื่อสมาชิก admin Mail to admin เบอร์ msn atcomink@hotmail.com เอทีคอมอิงค์
แสดงความคิดเห็น


 สา
 Posted : 2010-03-18 11:13:29   IP : (125.26.199.88)
เพะพะพก

 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

 ลาว
 Posted : 2010-09-11 08:33:09   IP : (222.123.86.126)
คลิ๊กที่ภาพ

55555555555555555555

 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เล่มที่ ... surutchai (0)
 เว็บแนวข้อสอบ กพ อบต เทศบาล ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ วั... koko (0)
 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CI... นางวันทนีย์ จันทร์เพชร (0)
 รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้... นางจุฑาภรณ์ ทองใหม่ (0)
 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพ... นางสำอางค์ ชัยวิชิต (0)
 
 1 


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น

  ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

 
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


        ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ atcomink@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

PlayCondom.com จำหน่ายถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น กระป๋อง Tenga ชะลอการหลั่ง

ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน