รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
ห้องนี้สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูทั้งหล
Home กลับหน้าหลัก สมัครสมาชิก ตั้งคำถามใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ดูสมาชิกทั้งหมด ลืมรหัสผ่าน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1


   admin
 Posted : 2010-01-04 15:54:49
ลบความคิดเห็น

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 244
 สมาชิกลำดับที่ : 1
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
ปีที่พิมพ์ 2552
ผู้ศึกษา นางสงวน ดีอันกอง
ที่ปรึกษา นายสำราญ บุตรคำโชติ

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อหาประสิทธิภาพความคงทนทางการเรียนของแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง
การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำนวน 27 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 4.29 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต จำนวน 29 แผน 38 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ 92.00 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลังเรียน จำนวน 20 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.70 และ แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5


ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Design) เพื่อแบบฝึกทักษ
ะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 E1/E2 = 83.60 /81.67
2. ดัชนีประสิทธิผลของดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7517 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้หรือมีพัฒนาการในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 74.15
3. ประสิทธิภาพความคงทนทางการเรียนของแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปรียบเทียบกับ
การทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยที่ 81.56 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
หลังการเรียน 15 วัน ประสิทธิภาพความคงทนของแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.56
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.24 S.D. 1.45 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
โดยสรุป แบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ และสามารถนำไปใช้สอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาได้


 

ร้านเอทีคอมอิงค์ รับทำสื่อการสอนCAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning สำหรับครูอาจารย์ราคาไม่แพงแน่นอน งานไวเสร็จเร็วครับ
  IP : (117.47.4.89)
ชื่อสมาชิก admin Mail to admin เบอร์ msn atcomink@hotmail.com เอทีคอมอิงค์
แสดงความคิดเห็น


 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เล่มที่ ... surutchai (0)
 เว็บแนวข้อสอบ กพ อบต เทศบาล ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ วั... koko (0)
 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CI... นางวันทนีย์ จันทร์เพชร (0)
 รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้... นางจุฑาภรณ์ ทองใหม่ (0)
 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพ... นางสำอางค์ ชัยวิชิต (0)
 


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น

  ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

 
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


        ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ atcomink@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

PlayCondom.com จำหน่ายถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น กระป๋อง Tenga ชะลอการหลั่ง

ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน