การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน
ห้องนี้สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูทั้งหล
Home กลับหน้าหลัก สมัครสมาชิก ตั้งคำถามใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ดูสมาชิกทั้งหมด ลืมรหัสผ่าน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน

   admin
 Posted : 2010-01-04 15:58:53
ลบความคิดเห็น

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 244
 สมาชิกลำดับที่ : 1
ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ศึกษา นางกัลยา ทองอ้วน
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

บทคัดย่อ


การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน
ที่มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่า เหมาะ
ที่จะนำมาพัฒนาการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างดี เนื่องจากผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
ตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานจึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 แผน ใช้เวลาในการสอน 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B)
อยู่ระหว่าง 0.23-0.95 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .53-.94 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.41 / 80.96 และดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนแบบโครงงาน มีค่าเท่ากับ 0.7329 หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.29 และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากโดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเกิดความพึงพอใจในระดับมาก และมีแนวโน้มด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเองและแผนการเรียนมีความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี


 

ร้านเอทีคอมอิงค์ รับทำสื่อการสอนCAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning สำหรับครูอาจารย์ราคาไม่แพงแน่นอน งานไวเสร็จเร็วครับ
  IP : (117.47.4.89)
ชื่อสมาชิก admin Mail to admin เบอร์ msn atcomink@hotmail.com เอทีคอมอิงค์
แสดงความคิดเห็น


 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เล่มที่ ... surutchai (0)
 เว็บแนวข้อสอบ กพ อบต เทศบาล ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ วั... koko (0)
 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CI... นางวันทนีย์ จันทร์เพชร (0)
 รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้... นางจุฑาภรณ์ ทองใหม่ (0)
 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพ... นางสำอางค์ ชัยวิชิต (0)
 

 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น

  ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น
พิมพ์ "สี่ศูนย์หก"
เป็นเลขอารบิก
 
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


        ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ atcomink@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

PlayCondom.com จำหน่ายถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น กระป๋อง Tenga ชะลอการหลั่ง

ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน