บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
สื่อการสอน ,สื่อการเรียนการสอน, ผลงานอาจารย์
Home กลับหน้าหลัก สมัครสมาชิก ตั้งคำถามใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ดูสมาชิกทั้งหมด ลืมรหัสผ่าน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

   admin
 Posted : 2009-08-25 11:00:17
ลบความคิดเห็น

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 244
 สมาชิกลำดับที่ : 1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ณิชาภัทร ทองภักดี
ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศีรษะทอง

CAI ย่อมาจาก Computer Assisted Instruction ภาษาไทยเรียกว่า "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" CAI เป็นซอฟแวร์ทางการศึกษาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีลักษณะเด่นสามประการคือ ประหยัด ได้ผล และฉลาด
นักวิชาการชาวไทยหลายท่าน ได้ให้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้แตกต่างกัน ดังนี้
• ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน : การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย
• รศ.ยืน ภู่วรวรรณ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้นำเนื้อหาวิชาและลำดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะช่วยนำบทเรียนที่เตรียมไว้อย่างเป็นระบบมาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน
• รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี : บทเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน ส่วนใหญ่มุ่งที่จะให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองเป็นหลัก
• ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายๆรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผู้เรียน
• สารานุกรมศัพท์การศึกษาและจิตวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช : การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาสังคมศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งวิชาคอมพิวเตอร์ โดยถือว่า คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในระบบการเรียนการสอนที่สามารถให้ผู้เรียนรู้ผลการตอบสนองได้รวดเร็วกว่าสื่อประเภทอื่น ยกเว้นสื่อบุคคล
เราจะเข้าใจ CAI ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาถึงชนิดต่างๆของมัน ซึ่งมีดังนี้
• ฝึกทบทวน (Drill and Practice) ถือว่าทักษะต่างๆที่ได้ถูกนำเสนอมา และการฝึกฝนปฏิบัติต่อไปให้มากขึ้น เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
• สอนเนื้อหาใหม่(Tutorial)กิจกรรมการสอนเนื้อหาใหม่นี้รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลและเพิ่มเติมเป็นงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการฝึกทบทวน (Drill and Practice) เกมส์ (Games) และการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

2
• แก้ปัญหา (Problem Solving) ซอฟแวร์การแก้ปัญหาสอนทักษะและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
• จำลองสถานการณ์(Simulation)ซอฟแวร์จำลองสถานการณ์สามารถจัดเตรียมสภาพที่ คล้ายคลึงกับความเป็นจริงซึ่งการจำลองไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตจริงหรือไม่เสี่ยงอันตราย
• เกมการศึกษา (Educational Game) ซอฟแวร์เกมส์สร้างการแข่งขันเพื่อให้ได้รับคะแนนสูงสุดและเอาชนะคู่แข่งหรือเอาชนะคอมพิวเตอร์ หรือทั้งสองอย่าง
• ค้นพบ (Discovery) ซอฟแวร์การค้นพบจัดเตรียมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เฉพาะเจาะจงไปยังแนวความคิดหนึ่งๆ หรือขอบเขตเนื้อหาหนึ่ง และท้าทายผู้เรียนให้วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วินิจฉัย และหาค่า โดยยึดการสำรวจข้อมูลของเขาเป็นหลัก
• มีคำหลายคำที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด (Concept) ของ CAI เช่น Computer-Aided Instruction (CAI), Computer-Based Instruction (CBI), Computer-Aided Learning (CAL), Computer-Based Training (CBT), Computer-Based Education (CBE), Integrated Learning Systems (ILS) และคำอื่นๆ เช่น Intelligent Computer-Assisted Instruction (ICAI), Interactive Knowledge Retrieval systems (ITR) เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา CAI แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มคือ
1. ภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level LOanguages) เช่น BASIC, Pascal, Logo และ C
2. ภาษานิพนธ์บทเรียน (Authoring Languages) เช่น Coursewriter, Pilot และ Tutor
3. ระบบนิพนธ์บทเรียน (Authoring Systems) เช่น PHOENIX, DECAL, Icon-Author, InfoWindow, LS1, SOCRATIC และ Authorware
4. เครื่องช่วยนิพนธ์บทเรียน (Authoring Utilities) ซึ่งแบ่งออกได้อีกหลายชนิด เช่น Lesson Shell (ตัวอย่างโปรแกรม: Apple Shell Games), Code Generator (ตัวอย่างโปรแกรม: Screen Sculptor) และ Library Routines
ปัจจุบันการเรียนการสอนไม่ได้จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป รวมไปถึงคู่มือการเรียนการสอน หรือ เอกสารต่างๆ ก็เปลี่ยนจากหนังสือทั่วไป มาเป็นเอกสารที่สามารถอ่านในคอมพิวเตอร์ได้ หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
3

โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้าง e-book โดยมีจุดเด่นที่ความง่ายในการใช้งาน สามารถสร้าง e-book ได้อยากรวดเร็ว นอกจากนี้ e-book ที่ทำด้วยโปรแกรมนี้ยังสามารถเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม Desktop Author ในเครื่องที่เปิดดู โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารดิจิตอล เอกสารที่ได้มีลักษณะคล้ายกับหนังสือ คือ มีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รูปภาพ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ไฟล์ Flash เพิ่มเสียงบรรยาย สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็ก ทำให้สามารถดาวโหลดผ่านเว็บ หรือ ส่งผ่านอีเมล์ และ สามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย (Digital WebBook) โดยอาศัย DNL Reader
การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่ดีและให้ได้ผล ครูจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนหลายรูปแบบผสมผสานกัน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุผลได้ง่ายขึ้น อันแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในยุคโลกไร้พรมแดนนั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ทั้งนี้เพราะแหล่งเรียนรู้ได้เปิดกว้าง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตลอดเวลา และตลอดชีวิต ทั้งการ ศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย แหล่งการเรียนรู้สำหรับคณิตศาสตร์นั้นไม่ใช่แค่ห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียน พิพิธภัณฑ์ สมาคม ชุมนุม ชมรม มุมคณิตศาสตร์ สวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์หรือ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับผู้สอนและผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน เกม และของเล่นทางคณิตศาสตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ซอฟท์แวร์(Software) อินเตอร์เน็ต(Internet) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) เครื่องคำนวณเชิงกราฟ(Graphing Calculator) รวมทั้งบุคคลทั้งหลายที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เช่น ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในฐานะครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าได้จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการเตรียมการสอน ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนได้ทุกเมื่อที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถยืมแผ่นซีดีรอมไปทบทวนที่บ้านได้เมื่อต้องการ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยเล็งเห็นจุดเด่นของโปรแกรม Desktop Author ดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จึงได้นำโปรแกรม Desktop Author มาจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสมควร 

ร้านเอทีคอมอิงค์ รับทำสื่อการสอนCAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning สำหรับครูอาจารย์ราคาไม่แพงแน่นอน งานไวเสร็จเร็วครับ
  IP : (222.123.171.205)
ชื่อสมาชิก admin Mail to admin เบอร์ msn atcomink@hotmail.com เอทีคอมอิงค์
แสดงความคิดเห็น


 annyangel
 Posted : 2010-11-22 16:34:11   IP : (125.25.86.12)
ขอดู cai โปรแกรม Desktop Author หน่อยนะค่ะ

 
 Comment : 1
Mail to annyangel
กลับขึ้นด้านบน

 สร้างระบบแจ้งยอดชำระเงินออนไลน์ atcomink (0)
 ผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งครับ atcomink (0)
 สื่อการสอนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ ม.2 atcomink (0)
 ปรับเว็บบอร์ดใหม่ทั้งหมดเลย atcomink (0)
 เว็บแบบทดสอบออนไลน์ ทำแบบทดสอบเสร็จ ประมวลผลทันที atcomink (0)
 
 1 

 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น

  ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น
พิมพ์ "แปดห้าหก"
เป็นเลขอารบิก
 
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


        ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ atcomink@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

PlayCondom.com จำหน่ายถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น กระป๋อง Tenga ชะลอการหลั่ง

ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน